آکادمی ادیب

پروژه آکادمی ادیب به منظور ایجاد محیطی ساده برای ارتباط میان مربیان و ورزشکاران و ارائه رژیم غذایی مناسب و مشاوره در بستر اینترنت با تاکید بر اصول زیبایی شناختی طراحی شده این سایت بصورت قالب آماده می باشد